Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Belle à Bel webshop

Artikel 1: Definities
1.1. Onderneming: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft, alsmede zijn verenigingen
1.2. Consument: iedere natuurlijke persoon die handelt voor doeleinden die buiten zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit vallen;
1.3. Overeenkomst op afstand: iedere overeenkomst die tussen de onderneming en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van de onderneming en de consument en waarbij, tot op en met inbegrip van het moment waarop de overeenkomst wordt gesloten, uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer technieken voor communicatie op afstand
1.4. Techniek voor communicatie op afstand: ieder middel dat, zonder gelijktijdige fysieke aanwezigheid van onderneming en consument, kan worden gebruikt voor de sluiting van de overeenkomst tussen deze partijen
1.5. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht
1.6. Herroepingsrecht: mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand, zonder opgave van redenen
1.7. Dag: kalenderdag
1.8. Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid
1.9. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel dat een fysieke persoon of rechtspersoon in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan, op een wijze die deze informatie voor hem toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een tijdsduur die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt. Voor zover deze functionaliteiten bewaard worden, kunnen als duurzame gegevensdrager beschouwd worden het papier of, in een digitale omgeving, een e-mail ontvangen door de bestemmeling of een elektronisch document bewaard op een opslagapparaat of toegevoegd aan een e-mail ontvangen door de bestemmeling

Artikel 2: Identiteit van de ondernemer
2.1. Naam: Van Loy Anna, eigenaar van Belle à Bel
Adres: Bel 89A te 2440 Geel
BTW-nummer: BE 0734.563.875
Rekeningnummer: BE38 0636 7365 9072
Telefoonnummer: +32 486 88 39 86
E-mail: anna@belle-a-bel.be

Artikel 3: Intellectuele eigendom
3.1. Belle à Bel en belle-a-bel.be (incl. alle subdomeinen) zijn eigendom van Anna Van Loy

Artikel 4: Toepasselijkheid
4.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
4.2. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking gesteld worden op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Artikel 5: Het aanbod
5.1. Belle à Bel biedt de consument de mogelijkheid producten online aan te kopen op de webshop.
5.2. De producten die worden aangeboden voor verkoop, zijn de producten die op de website beschikbaar zijn, samen met een beschrijving van hun voornaamste eigenschappen.
5.3. De producten worden ongemonteerd aangeboden en geleverd, tenzij dit uitdrukkelijk anders vermeld is.
5.4. Belle à Bel is slechts gehouden tot een middelenverbintenis in verband met de omschrijving van haar online aanbod. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod en de prijs zullen Belle à Bel niet binden.
5.5. Indien bestelde goederen onbeschikbaar zijn, zal de consument hiervan zo snel mogelijk geïnformeerd worden. De consument heeft de mogelijkheid de bestelling te wijzigen of te annuleren. Het bedrag dat de consument betaald heeft, zal onverwijld terugbetaald worden. Belle à Bel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de onbeschikbaarheid van goederen.

Artikel 6: Wettelijk herroepingsrecht
6.1. Informatie omtrent het herroepingsrecht
a. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen de overeenkomst te herroepen zonder opgave van reden en zonder kosten (tenzij voor de kosten vermeld in artikel 6.3c + 6.3e). De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het laatste goed fysiek in bezit neemt.
b. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kan hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping (art. 6.4), maar u bent hiertoe niet verplicht.
c. Om de herroepingstermijn na te leven, volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn verstreken is.
6.2. Beperking herroepingsrecht
a. Het herroepingsrecht geldt niet voor verzegelde producten die om gezondheids- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling of verpakking na levering is verbroken of geopend of cosmeticaproducten die geopend zijn.
b. Bij aankoop van dergelijke verzegelde goederen kan de consument het herroepingsrecht enkel uitoefenen, mits de oorspronkelijke verzegeling/verpakking intact is.
6.3. Gevolgen herroeping
a. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (uitgezonderd eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de goedkoopste standaard levering) onverwijld en niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte gesteld zijn van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, terug.
b. De terugbetaling geschiedt met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. In ieder geval zullen geen kosten in rekening worden gebracht voor deze terugbetaling.
c. De klant dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons (Belle à Bel, Bel 89A, 2440 Geel) terug te zenden of te overhandigen. De klant staat in voor deze verzendkosten.
d. Belle à Bel mag de terugbetaling uitstellen, tot de ondernemer de goederen heeft teruggekregen, of tot de klant heeft aangetoond dat de goederen teruggezonden zijn, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
e. De klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
6.4. Modelformulier herroeping
Zie bijlage 1 + link document
6.5. Terugbetalingen
Elke terugbetaling zal automatisch gebeuren op de rekening die de consument heeft gebruikt voor de betaling.

Artikel 7: De prijs
7.1. Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
7.2. Alle prijzen op de site zijn in € en inclusief 21% BTW.

Artikel 8: Conformiteit en garantie
8.1. De ondernemer garandeert dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid.
8.2. De ondernemer garandeert ook dat de producten voldoen aan de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen.
8.3. Gebreken in de goederen moeten binnen 2 maanden na de levering schriftelijk meegedeeld worden aan Belle à Bel.
8.4. De consument heeft een wettelijke garantie van twee jaar, te rekenen vanaf de afhaling of levering wat betreft eventuele gebreken aan de geleverde goederen
8.5. Indien de consument zich wenst te beroepen op de wettelijke garantie na het vaststellen van een gebrek, dient de consument dit gebrek hoogstens twee maanden na de datum waarop het gebrek vastgesteld werd door de consument via e-mail te melden aan Belle à Bel en dit op straffe van verval.
8.6. De wettelijke garantie dekt enkel gebreken die reeds bestaan bij de levering en is nooit van toepassing op gebreken die ten gevolge van normale slijtage, verwaarlozing, gebruik van het product in strijd met het doel van het product, het gebruik van het product in strijd met de gebruiksinstructies, aanpassingen aan het product, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik zijn ontstaan.
8.7. Indien de consument beroep doet op de fabrikant, zijn alle kosten te zijnen laste. De garantie vervalt indien een niet door Belle à Bel aangewezen derde tussenkomt.

Artikel 9: Levering en uitvoering
9.1. Belle à Bel zal de bevestigde bestellingen zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de bestelling door de consument uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. Indien een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, zal de consument hiervan uiterlijk binnen 30 dagen na het plaatsen van de bestelling bericht ontvangen. De consument heeft in dit geval het recht de overeenkomst zonder bijkomende kosten te ontbinden. Belle à Bel zal het bedrag van de bestelling onverwijld terugbetalen.
De klant kan bij een bestelling de keuze maken tussen:

  • Levering op een door de consument gekozen adres in België
  • Afhaling bij Belle à Bel – adres: Bel 89A te 2440 Geel

9.2. Levering op een door de consument gekozen adres

  • De producten worden bij de consument geleverd door Belle à Bel of door een koerierdienst in opdracht van Belle à Bel
    De leveringsdienst of Belle à Bel kan bij levering een identiteitsbewijs of de bevestigingsmail vragen ter controle van de bestelling.

9.3. Afhalen bij Belle à Bel
Bij afhaling moet de consument de bevestigingsmail voorleggen. Dit is mogelijk op papier of digitaal. Belle à Bel kan daarnaast ook een identiteitsbewijs vragen ter controle.
De consument staat zelf in voor elke verdere verplaatsing van de bestelde goederen.
De producten dienen binnen de 14 dagen na kennisgeving van de beschikbaarheid afgehaald te worden. Na deze termijn wordt een herinnering gestuurd naar de consument. Indien de goederen 14 dagen na deze herinnering niet afgehaald zijn, kan Belle à Bel de overeenkomst ontbinden en zal het betaalde bedrag, eventueel verminderd met bewaringskosten, terugbetaald worden aan de consument.

Artikel 10: Betaling
10.1. De betaling van de aankopen gebeurt via elektronische betaling. De consument betaalt via één van de aangeboden betaalmiddelen op de website van Belle à Bel waaronder ook Bancontact.

Artikel 11: Risico- en eigendomsoverdracht
11.1. Het risico gaat over op de consument wanneer de zaken aan de eerste vervoerder worden afgegeven ter verzending aan de consument in overeenstemming met de overeenkomst.
11.2. De geleverde goederen blijven exclusieve eigendom van Belle à Bel tot het moment van de volledige betaling van elke schuld die voortvloeit uit de verkoopovereenkomst voor de consument.

Artikel 12: Overmacht
12.1. Belle à Bel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onbeschikbaarheid van goederen of laattijdige levering die buiten haar macht ligt.

Artikel 13: Geschillenregeling
13.1. Indien één of meerdere artikelen of onderdelen van artikelen van deze algemene voorwaarden nietig zouden worden verklaard, blijven de andere artikelen en onderdelen van de algemene voorwaarden niettemin van toepassing.

Artikel 14: Wijziging van de algemene voorwaarden
14.1. Belle à Bel behoudt zich het recht te allen tijde wijzigingen aan te brengen aan deze algemene voorwaarden.

Artikel 15: Contact
15.1 Indien de consument vragen of klachten heeft in verband met zijn bestelling, kan zij terecht bij Belle à Bel via info@belle-a-bel.be of +32 486 88 39 86

Artikel 16: Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken
16.1. Partijen zullen alle betwistingen betreffende de uitvoering en interpretatie van de overeenkomsten (incl. algemene voorwaarden) tussen Belle à Bel en de klant uitsluitend voorleggen aan het Vredegerecht/de Rechtbank van de plaats waar Belle à Bel op het moment van aanhangig making haar maatschappelijke zetel heeft.
16.2. Alle overeenkomsten tussen Belle à Bel en de klant zijn uitsluitend onderworpen aan het Belgische recht.